Aydınlatma Metni

İLETİŞİM FORMU İLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tanımlar

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
Tedarikçi : Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
İş Ortağı : İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

1. Veri Sorumlusu ve İşlenen Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, tarafımıza göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgisine ilişkin verileriniz; veri sorumlusu olarak İzometri Bilişim Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz ile sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı yazılı ya da elektronik yöntemlerle, internet sitesinde doldurduğunuz iletişim formu aracılığıyla, iletişim formunda yer alan ad-soyad, telefon, e-mail, adres vb. gibi kimlik ve iletişim bilgileriniz ile tarafımıza göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek kişisel verileriniz toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşbu iletişim formu kapsamında toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

İşleme Amacı Veri Kategorisi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Pazarlama Bilgisi, Göndermiş Olduğunuz Mesajın İçeriğinde Yer Alabilecek Bilgiler
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Pazarlama Bilgisi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi, Göndermiş Olduğunuz Mesajın İçeriğinde Yer Alabilecek Bilgiler
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgisi
Talep ve Şikayetlerin Karşılanması Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Göndermiş Olduğunuz Mesajın İçeriğinde Yer Alabilecek Bilgiler
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Göndermiş Olduğunuz Mesajın İçeriğinde Yer Alabilecek Bilgiler
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Göndermiş Olduğunuz Mesajın İçeriğinde Yer Alabilecek Bilgiler

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; açık rızanız alınmak koşuluyla veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartları dâhilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz yurtdışında mukim iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere; açık rızanız alınmak koşuluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunca açıklanacak yeterli korumanın bulunduğu/güvenilir ülkelerde yer alması koşuluyla açık rızanız aranmaksızın aktarılmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği üzere, Şirket, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız ve paydaşlarımız kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, tedarikçiler, veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

5. Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan; elektronik ortam, internet sitesi üzerinden yazılı veya sözlü veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ilgili kişinin haklarının ve menfaatlerinin korunması, iş ilişkisinin kurulması amacıyla size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve madde 5/1’de belirtilen açık rızanız bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

6. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; [email protected] KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile [email protected] e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Maslak Mah. Meydan Sok. Veko GİZ Plaza No:3/79 Sarıyer/İSTANBUL adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirket, yukarıda verilen bilgilerden hareketle ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

  • Şirket’in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
  • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
  • Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.